REGULAMIN STANÓWKI NA ROK 2019 ogierem fryzyjskim  Hotze

 1.    Zamówienie nasienia ogiera Hotze:
 1. Sezon stanówkowy rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 30 września 2019 roku.

Opłata za nasienie ogiera Hotze wynosi  800 zł netto i jest pobierana jednorazowo dla każdej klaczy w danym sezonie ( 864 zł brutto przy wpłacie na konto – zostaje wystawiona fv ), plus  300 zł netto (324 zł brutto ) za każdorazowe koszty  wysyłki i pobrania nasienia.

 1. Kwota za nasienie i pobranie nasienia, czyli 1100 zł netto (1188 zł brutto ) pobierana jest z góry przed wysyłką. Nasienie pobierane jest przez lekarza weterynarii, który wystawia certyfikat na jakość nasienia .
 2. Warunkiem każdej wysyłki nasienia jest pełna wpłata ma konto, oraz podpisanie protokołu zamówienia nasienia wraz z danymi klaczy i jej właściciela, oraz adresem do wysyłki.
 3. Wysyłka kurierem jest możliwa od poniedziałku do czwartku, przesyłki piątkowe z doręczeniem na sobotę są możliwe jedynie w dużych miastach ( wówczas obowiązkowy jest osobisty odbiór z centrali DHL) . Zamówienie nasienia prosimy zgłaszać minimum jeden dzień przed planowaną wysyłką do 9 rano, bądź preferujemy odbiór osobisty nasienia w dowolnym terminie. Paczka z nasieniem nadawana jest kurierem DHL pod wskazany adres, czas doręczenia wynosi do 24 h. Możliwa ewentualna wysyłka nasienia pociągiem, przesyłką konduktorską TLK do wybranych miast, lub odbiór osobisty. Nie ma możliwości pobrania nasienia w niedzielę.

Właściciel klaczy zobowiązuje się do dostarczenia paszportu klaczy w celu wystawienia świadectwa, do września 2019, hodowcy, którzy nie dostarczą danych klaczy do świadectwa pokrycia do 15 października 2019 roku będą podlegać karze finansowej!

 1. Pojemniki na nasienie prosimy zwracać wysyłając zwykłą paczką na adres: Stajnia Folwark Wierzchaczewo Anna Stachowiak Wierzchaczewo 1 B 64-530 Kaźmierz tel. 501108830.

 W przypadku braku zwrotu pojemnika na nasienie, zostanie doliczona kwota 100 zł do faktury

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, bądź kontuzję ogiera, a kwota za stanówkę jest bezzwrotna.
 2. Zgłoszenie klaczy na stanówkę, lub zamówienie świeżego nasienia oznacza zaakceptowanie powyższych warunków regulaminu.

             Protokół zamówienia nasienia ogiera fryzyjskiego Hotze fan de Koaten:

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane klaczy –  Imię ……………………………………………………………………………………………………………

Nr paszportu ………………………………………………………………………………………….…………………………..

Data ur. ……………………………………………………………………………………….……………………………………..

Ojciec klaczy, nazwa i nr paszportu ……………………………………………………………………………………..

Matka, nazwa i nr paszportu ………………………………………………………………………………………………

maść ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data stanówki ……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuje warunki stanówki,

Data,  podpis właściciela klaczy ……………………………………………………………………………………………

                                    WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.

Dane do przelewu:

Anna Stachowiak

Wierzchaczewo 1 B 64-530 Kaźmierz

nr konta bankowego 13 1090 1362 0000 0001 0020   6477

 1. Krycie naturalne
 1. Opłata za krycie naturalne wynosi 800 zł netto (864 zł brutto)  płatna w dniu stanówki.
 2. Cena pensjonatu dla klaczy to 20 zł netto doba, 25 zł klacz ze źrebakiem,  plus opłata za badanie weterynaryjne  USG wykonywane na miejscu. Warunkiem przyjęcia klaczy do krycia naturalnego jest  pozostawienie paszportu klaczy, oraz podpisanie umowy stanówki, oraz opłata za badanie weterynaryjne.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe i wypadki podczas stanówki, oraz pozostawienia klaczy w pensjonacie,  jak i  za śmierć, bądź niedyspozycję ogiera, a kwota za stanówkę jest bezzwrotna.
 4. Zgłoszenie klaczy na stanówkę, lub zamówienie świeżego nasienia oznacza zaakceptowanie powyższych warunków regulaminu.
 5. Hodowcy, którzy nie dostarczą danych klaczy do świadectwa pokrycia do 15 października 2017 r. będą podlegać karze finansowej z tytułu wystawienia duplikatu.
 6. Właściciel klaczy ponosi koszty pensjonatu na czas krycia i wszelkie koszty weterynaryjne związane z jego klaczą.
 7. Klacz przywożona do stanówki musi mieć aktualne szczepienie na grypę, oraz szczepienie na wirusa herpes, klacz wcześniej użytkowana rozpłodowo – przed przyjazdem: udokumentowane  badanie na zakaźne zapalenie macicy. Gwarantujemy fachowa opiekę i oferujemy stałą współpracę z naszym weterynarzem oraz nasze hodowlane doświadczenie.

    UMOWA PENSJONATOWA NA CZAS STANÓWKI KLACZY

Umowa pensjonatu dla konia na czas stanówki zawarta pomiędzy: Anną Stachowiak, Wierzchaczewo 1 B 64-530 Kaźmierz, PESEL . 82032914205, pensjonatodawcą, a Panem/Panią zwanym dalej Pensjonatobiorcą. Adres Nr tel. Niniejszym strony ustalają co następuje:

 1. Przedmiot Umowy – Pensjonatodawca zobowiązuje się na zlecenie Pensjonatobiorcy do świadczenia usług opieki nad koniem Pensjonatobiorcy, zwanych dalej pensjonatem, czyli przebywaniem klaczy w pensjonacie na okres stanówki. Do zadań pensjonatodawcy należy : karmienie, pojenie, opieka nad klaczą.
 2. Umowa dotyczy klaczy będącej własnością Pensjonatobiorcy:

Nazwa: ………………………………………………… Data urodzenia: ……………………….    Rasa:……………………..  Maść: …………………………… Nr Paszportu:…………………………………………………………………………………………

 1. Okres pozostawienia klaczy w pensjonacie rozpoczyna się w dniu …………… 2017 r. i będzie trwać do…………………………………. Właściciel wyraża zgodę na badanie ginekologiczne klaczy potwierdzające zdolność do krycia naturalnego, za które zobowiązuje się zapłacić w dniu przywozu klaczy. Właściciel ogierów może odmówić stanowienia klaczy, bez ich wcześniejszego zbadania przez weterynarza.
 2. Płatność z tytułu realizacji świadczeń usługi pensjonatu na czas stanówki w dniu podpisania Umowy to 20 zł doba za każdą klacz i 25 zł za klacz ze źrebakiem. Pensjonatobiorca zobowiązuje się zapłacić za pensjonat w dniu odbioru klaczy. W opłatę za pensjonat nie są wliczone usługi weterynaryjne leczenia konia, kowalskie, zootechniczne, które leżą po stronie właściciela klaczy.
 3. Zasady współdziałania Stron.   W przypadku podejrzenia pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, podejrzenia choroby, urazu, wypadku, właściciel stajni zobowiązany jest natychmiast powiadomić właściciela klaczy, oraz wezwać lekarza weterynarii ma koszt właściciela klaczy. W wypadku padnięcia konia pozostającego na mocy niniejszej Umowy w pensjonacie, niezależnie od przyczyny upadku, Strony ustalają co następuje: a. Pensjonatodawca powiadomi niezwłocznie Pensjonatobiorcę o tym zdarzeniu; b. Jeżeli Pensjonatobiorca nie zleci inaczej lub w ciągu 12 godzin nie podejmie innych działań, Pensjonatodawca działając w domniemaniu takiej właśnie woli Pensjonatobiorcy i w jego imieniu, zleci na koszt Pensjonatobiorcy utylizację zwłok jego padłego zwierzęcia, zgodnie z obowiązującym prawem.  Jednocześnie oznaczać to będzie wyrażenie woli odstąpienia Pensjonatobiorcy od jakichkolwiek roszczeń wobec Pensjonatodawcy co do jego ewentualnej winy i odpowiedzialności za upadek zwierzęcia. W przypadku nieotrzymania przez Pensjonatodawcę płatności wynikających z niniejszej Umowy w uzgodnionym terminie, Pensjonatodawca wezwie Pensjonatobiorcę do uiszczenia należności w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wezwania, a w wypadku dalszej zwłoki naliczać będzie karne odsetki. W przypadku nie uiszczenia przez Pensjonatobiorcę wynagrodzenia za pensjonat i stanówkę klaczy przez okres 3 kolejnych miesięcy, klacz(e) będąca(e) przedmiotem Umowy pensjonatu przechodzi(cą) na własność Pensjonatodawcy. Odzyskanie go przez Pensjonatobiorcę jest możliwe, jeśli opłaci on zaległe kwoty wraz z karnymi odsetkami w wysokości 10 PLN za każdy dzień zwłoki. Po upływie kolejnego miesiąca stajnia może konia odsprzedać dowolnej osobie. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim. 7. Załączniki nr 1, 2 i 3 stanowi integralną część niniejszej Umowy.

Data i podpis  właściciela klaczy:

 …………….…………………………………………………………………………………………………………………………..